thông tin liên hệ
Hotline
- 0976 201 885

Thuốc nhuộm dung môi

Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi

tinh màu gỗ

Solvent Black 27
Solvent Black 27
Solvent Blue 5
Solvent Blue 5
Solvent Blue 70
Solvent Blue 70
Solvent GREE 52
Solvent GREE 52
Solvent Red 122
Solvent Red 122
Solvent Red 218
Solvent Red 218
Solvent Yellow 21
Solvent Yellow 21
Solvent Red 8
Solvent Red 8

thuốc nhuộm da

Solvent Black 27
Solvent Black 27
Solvent Blue 5
Solvent Blue 5
Solvent Blue 70
Solvent Blue 70
Solvent GREE 52
Solvent GREE 52
Solvent Orange 62
Solvent Orange 62
Solvent Red 8
Solvent Red 8
Solvent Red
Solvent Red
Solvent Red 218
Solvent Red 218

bột màu

Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu

Tinh màu

Tinh màu
Tinh màu
Tinh màu
Tinh màu
Tinh màu
Tinh màu
Tinh màu
Tinh màu