thông tin liên hệ
Hotline
- 0933 955 099

Thuốc nhuộm dung môi

Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi
Thuốc nhuộm dung môi

Bột Ngọc Trai

Bột Ngọc Trai
Bột Ngọc Trai
Bột Ngọc Trai
Bột Ngọc Trai
Bột Ngọc Trai
Bột Ngọc Trai
Bột Ngọc Trai
Bột Ngọc Trai
Bột Ngọc Trai
Bột Ngọc Trai
Bột Ngọc Trai
Bột Ngọc Trai
Bột Ngọc Trai
Bột Ngọc Trai
Bột Ngọc Trai
Bột Ngọc Trai

Dán Màu

Dán Màu
Dán Màu
Dán Màu
Dán Màu
Dán Màu
Dán Màu
Dán Màu
Dán Màu

Sắc tố huỳnh quang

Sắc tố huỳnh quang
Sắc tố huỳnh quang
Sắc tố huỳnh quang
Sắc tố huỳnh quang
Sắc tố huỳnh quang
Sắc tố huỳnh quang

TIO2

TIO2
TIO2
TIO2
TIO2
TIO2
TIO2
TIO2
TIO2

Bột đồng

Bột đồng
Bột đồng
Bột đồng
Bột đồng

Nhôm dán bạc

Nhôm dán bạc
Nhôm dán bạc
Nhôm dán bạc
Nhôm dán bạc
Nhôm dán bạc
Nhôm dán bạc
Nhôm dán bạc
Nhôm dán bạc

tinh màu gỗ

Solvent Black 27
Solvent Black 27
Solvent Blue 5
Solvent Blue 5
Solvent Blue 70
Solvent Blue 70
Solvent GREE 52
Solvent GREE 52
Solvent Red 122
Solvent Red 122
Solvent Red 218
Solvent Red 218
Solvent Yellow 21
Solvent Yellow 21
Solvent Red 8
Solvent Red 8

thuốc nhuộm da

Solvent Black 27
Solvent Black 27
Solvent Blue 5
Solvent Blue 5
Solvent Blue 70
Solvent Blue 70
Solvent GREE 52
Solvent GREE 52
Solvent Orange 62
Solvent Orange 62
Solvent Red 8
Solvent Red 8
Solvent Red
Solvent Red
Solvent Red 218
Solvent Red 218

bột màu

Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu
Bột màu

Tinh màu

Tinh màu
Tinh màu
Tinh màu
Tinh màu
Tinh màu
Tinh màu
Tinh màu
Tinh màu